PARRY v UNITED KINGDOM - 42971/05 [2006] ECHR 1157 (28 November 2006)