Leonid Mikhaylovich SHRAM v Ukraine - 50687/06 [2011] ECHR 946 (31 May 2011)