LIPISVITSKA v. UKRAINE - 11944/05 [2011] ECHR 783 (12 May 2011)