VENIOSOV v. UKRAINE - 30634/05 [2011] ECHR 2130 (15 December 2011)