LONGA YONKEU v. LATVIA - 57229/09 [2011] ECHR 1921 (15 November 2011)