Lyubov Nikolayevna ARSKAYA v Ukraine - 45076/05 [2011] ECHR 1735 (4 October 2011)