Lambrin Dimchev SOTIROV and Others v Bulgaria - 13999/05 [2011] ECHR 1233 (5 July 2011)