LOPATIN AND MEDVEDSKIY v. UKRAINE - 2278/03 [2010] ECHR 704 (20 May 2010)