Leszek Henryk NOWASZEWSKI v Poland - 15140/08 [2010] ECHR 211 (26 January 2010)