LYUBOV EFIMENKO v. UKRAINE - 75726/01 [2010] ECHR 1835 (25 November 2010)