LORDOS AND OTHERS v. TURKEY - 15973/90 [2010] ECHR 1674 (2 November 2010)