Lyubka YORDANOVA and Others v Bulgaria - 25446/06 [2010] ECHR 1475 (14 September 2010)