PLONKA v. POLAND - 20310/02 [2009] ECHR 2277 (31 March 2009)