Vitaliy Nikolayevich SUCHKOV v Russia - 24371/02 [2009] ECHR 2178 (8 December 2009)