Romuald JURDZIAK v Poland - 28361/08 [2009] ECHR 2119 (24 November 2009)