Volodymyr Sergiyovych SHAPOVAL v Ukraine - 3943/04 [2009] ECHR 2106 (17 November 2009)