VON HANDEL v Hungary - 28392/05 [2009] ECHR 2105 (24 November 2009)