BILETSKAYA v. UKRAINE - 25003/06 [2009] ECHR 2051 (10 December 2009)