KUCHARCZYK v. POLAND - 3464/06 [2009] ECHR 2022 (8 December 2009)