GOLISZEWSKI v. POLAND - 14148/05 [2009] ECHR 2019 (8 December 2009)