Wojciech ROSZKOWICZ v Poland - 23011/07 [2009] ECHR 2011 (10 November 2009)