Boguslaw ROLKA v Poland - 13344/04 [2009] ECHR 2004 (10 November 2009)