Pekka NIEMELA v Finland - 1434/09 [2009] ECHR 2002 (17 November 2009)