Franz J. SEDELMAYER v Germany - 30190/06 [2009] ECHR 2000 (10 November 2009)