Michal KUPIEC v Poland (No. 3) - 39839/06 [2009] ECHR 1997 (10 November 2009)