Viktor Mikhaylovich USKOV & Ors v Russia - 6394/05 [2009] ECHR 1990 (12 November 2009)