Michal WOJCIECHOWSKI v Poland - 17206/03 [2009] ECHR 1968 (3 November 2009)