Krzysztof KOWALCZYK v Poland - 11235/08 [2009] ECHR 1958 (3 November 2009)