Mariyan Nikolov PFEIFER v Bulgaria - 24733/04 [2009] ECHR 1955 (10 November 2009)