NAZAROV v. RUSSIA - 13591/05 [2009] ECHR 1950 (26 November 2009)