OMOJUDI v. THE UNITED KINGDOM - 1820/08 [2009] ECHR 1942 (24 November 2009)