ZURAWSKI v. POLAND - 8456/08 [2009] ECHR 1941 (24 November 2009)