SHANNON v. LATVIA - 32214/03 [2009] ECHR 1935 (24 November 2009)