HERMANOWICZ v. POLAND - 44581/08 [2009] ECHR 1929 (24 November 2009)