YILDIRIR v. TURKEY - 21482/03 [2009] ECHR 1926 (24 November 2009)