Arkadiusz STANNY v Poland - 24579/07 [2009] ECHR 1921 (3 November 2009)