Andrzej STYCZYNSKI v Poland - 24824/05 [2009] ECHR 1918 (3 November 2009)