Frantisek HOLLY v Slovakia - 29239/03 [2009] ECHR 1917 (3 November 2009)