TVERDOKHLEBOV v. UKRAINE - 27341/05 [2009] ECHR 1912 (19 November 2009)