OLEG KOLESNIK v. UKRAINE - 17551/02 [2009] ECHR 1910 (19 November 2009)