SKALOUKHOV AND OTHERS v. UKRAINE - 8107/06 [2009] ECHR 1908 (19 November 2009)