Lautsi v. Italy - 30814/06 [2009] ECHR 1901 (03 November 2009)