ARAT v. TURKEY - 10309/03 [2009] ECHR 1873 (10 November 2009)