HORSTI v. FINLAND - 39509/08 [2009] ECHR 1866 (10 November 2009)