Pavlina REDZEPOVA and Others v the former Yugoslav Republic of Macedonia - 6439/07 [2009] ECHR 1863 (13 October 2009)