Henryk SZYMCZYK v Poland - 1232/08 [2009] ECHR 1844 (13 October 2009)