KOLEVI v. BULGARIA - 1108/02 [2009] ECHR 1838 (5 November 2009)