Shchiglitsov against Estonia - 35062/03 [2009] ECHR 1755 (30 September 2009)