LAPPALAINEN v. FINLAND - 22175/06 [2009] ECHR 1717 (3 November 2009)