STASZEWSKA v. POLAND - 10049/04 [2009] ECHR 1714 (3 November 2009)